Category Archives: aktuality

Kúpili ste si vlani byt, dom, pozemok? Ste povinní podať daňové priznanie!

V tom prípade máte povinnosť podať daňové priznanie na príslušnom obecnom úrade. „Povinnosť podať priznanie k dani, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2023 (kúpa, predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.),“ zdôrazňuje Miroslav Hamar z Mestského […]

Daň z príjmu: Kúpa, dedenie, darovanie, hypotéka

Ak daňovník predá nehnuteľnosť, ktorá bola obstaraná kúpou, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva, príjem dosiahnutý z predaja nie je od dane oslobodený, považuje sa za zdaniteľný príjem a zaraďuje sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods.1 písm. b) Zákona o dani z príjmov. […]

Moment nadobudnutia aj predaja nehnuteľnosti 

Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúci  moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho. Ten je však rozdielny podľa spôsobu nadobudnutia. Ak predávajúci nadobudol nehnuteľnosť na základe zmluvy (kúpna, darovacia, zámenná), podľa Občianskeho zákonníka nadobudol vlastníctvo  vkladom do katastra nehnuteľností.  Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa. Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobúda […]

Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľností je väčšina predávajúcich oslobodených od dane z príjmu. Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia. Pred uplynutím päťročnej zmluvy nesmie byť uzatvorená ani zmluva o budúcej zmluve. Oslobodený je aj príjem z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo […]

Priznanie k dani nehnuteľnosti do konca januára aj napriek zatvorenému úradu

Napriek tomu, že Mestský úrad v Martine je zatvorený (až na niektoré výnimky), povinnosť podať priznanie k dani nehnuteľnosti platí len do konca januára. Termín je zákonom daný, platí pre celé Slovensko a nie je v kompetencii mesta ho meniť, informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Všetci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť počas minulého roka, sú povinní si splniť zákonnú povinnosť.  Tlačivo […]

Pomohli sme nepočujúcemu starému pánovi

Nepočujúcemu klientovi zo Sklabine sme sprostredkovali nielen predaj domu, kúpu bytu, ale aj vyriešili prístupovú cestu. “Ste sa so mnou natrápili,” lúčil sa s nami úctivo pri odovzdávaní domu.  Bezdetný starší pán žil sám v dome na dedine, a na dom s gazdovstvom mu už sily nestačili. Výzva predať jeho dom v Sklabini a zadovážiť […]

Ak niekto „odchádza“ z listu vlastníctva, o zmenu údajov netreba žiadať

Pri zmene identifikačných údajov (napr. trvalý pobyt, zmena priezviska) sú obyvatelia povinní podať si na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v katastri (tlačivo si možno stiahnuť na: https://www.minv.sk/?ziadosti-14), aby na príslušných listoch vlastníctva boli aktuálne a platné údaje. Väčšina obyvateľov na to pozabudne a rieši to až pri predaji nehnuteľnosti, keď sa údaje […]

Ako ovplyvní smrť prevod vlastníckych práv

Keďže prevod vlastníckych práv nehnuteľností trvá nejaký čas od podpisu zmluvy až po povolenie vkladu a zapísanie nového vlastníka na liste vlastníctva (zákonná lehota je tridsať dní), môžu počas tohto obdobia nastať neočakávané udalosti. Jedným z nich je smrť. „Ak zomrie prevodca pred povolením vkladu práva do katastra nehnuteľnosti, patria tieto nehnuteľnosti do dedičstva po poručiteľovi. Ak zomrie […]

V návrhoch na vklad najčastejšie chýbali štátna príslušnosť a podiely v zlomkoch

Od októbra minulého roku je v platnosti novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou pribudlo viac práce katastrálnym odborom okresných úradov, najmä prvé […]

Vklady na martinskom katastri trvajú 60 až 90 dní, zlepšenie očakávajú až budúci rok

Na katastrálnom odbore Okresného úradu v Martine trvajú katastrálne konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností šesťdesiat až deväťdesiat dní namiesto zákonnej lehoty tridsať dní. Aktuálne evidujú približne päťsto nevybavených podaní po lehote. Dôvodom je nedostatočná kapacita vkladárov – zamestnancov s osobitnou odbornou spôsobilosťou rozhodovať o návrhoch na vklad.   Aktuálne pracujú  tri vkladárky, pri plnom stave by mali […]