Moment nadobudnutia aj predaja nehnuteľnosti 

Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúci  moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho. Ten je však rozdielny podľa spôsobu nadobudnutia.

Ak predávajúci nadobudol nehnuteľnosť na základe zmluvy (kúpna, darovacia, zámenná), podľa Občianskeho zákonníka nadobudol vlastníctvo  vkladom do katastra nehnuteľností.  Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa. Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v tomto rozhodnutí. Ak nie je určený v rozhodnutí, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Splnenie päťročnej lehoty pre oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľností sa u predávajúceho posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pričom rozhodujúci je vždy ten deň, ktorý nastal skôr. Na účely oslobodenia od dane u predávajúceho nie je podstatné, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci.

spracovala: Božena Simonidesová

zdroj: financnasprava.sk