Priznanie k dani nehnuteľnosti do konca januára aj napriek zatvorenému úradu

Napriek tomu, že Mestský úrad v Martine je zatvorený (až na niektoré výnimky), povinnosť podať priznanie k dani nehnuteľnosti platí len do konca januára. Termín je zákonom daný, platí pre celé Slovensko a nie je v kompetencii mesta ho meniť, informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Všetci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť počas minulého roka, sú povinní si splniť zákonnú povinnosť.  Tlačivo pre vyplnenie  nájdete na stránke mesta:

https://www.martin.sk/dan-z-nehnutelnosti/d-31377/p1=1055

alebo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/

Vyplnené priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej pošty, elektronicky prostredníctvom slovensko.sk so zaručeným elektronickým podpisom, príp. fyzicky odovzdať do schránky umiestnenej pri severnom vchode do budovy Mestského úradu v Martine.

Daňovníkom  je vlastník nehnuteľnosti k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, na zmeny počas roka sa neprihliada. „Ak  daňovník vlastní nehnuteľnosť k 1. januáru  kalendárneho roka, je povinný zaplatiť celoročnú daň a na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa v priebehu roku neprihliada. Pre mesto je stále daňovníkom pôvodný vlastník,“ dopĺňa Kalmanová. Rozhodujúci je dátum zápisu nového vlastníka  na Okresnom úrade, odbore katastrálnom.

Vzhľadom na zdĺhavý proces katastrálneho odboru Okresného úradu, kde trvá povolenie vkladov namiesto tridsaťdňovej lehoty až štyri mesiace, doplatia na to v mnohých prípadoch predávajúci. V mnohých prípadoch už neobývajú nehnuteľnosti, ale vzhľadom na platnosť zákona musia platiť daň z nehnuteľnosti. Ak zmluvné strany podpíšu kúpnu zmluvu koncom roka, podajú zmluvy na katastrálny odbor Okresného úradu ešte koncom roka, stanú sa vlastníkom pravdepodobne až v ďalšom roku. V tomto prípade je 1. januára daňovníkom a platcom dane z nehnuteľnosti ešte pôvodný vlastník. Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti dedením alebo  dražbou, v tomto prípade nový vlastník má povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia majetku a nový daňovník zaplatí pomernú časť dane.

Vznik a zánik daňových povinností upravuje paragraf 18 zákona 582/2004 Z.z.

Božena Simonidesová