Ak niekto „odchádza“ z listu vlastníctva, o zmenu údajov netreba žiadať

Pri zmene identifikačných údajov (napr. trvalý pobyt, zmena priezviska) sú obyvatelia povinní podať si na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v katastri (tlačivo si možno stiahnuť na: https://www.minv.sk/?ziadosti-14), aby na príslušných listoch vlastníctva boli aktuálne a platné údaje. Väčšina obyvateľov na to pozabudne a rieši to až pri predaji nehnuteľnosti, keď sa údaje na liste vlastníctva nezhodujú s údajmi v kúpnej, či inej zmluve. Ak ide o predávajúcich alebo iných účastníkov katastrálneho konania, ktorí „odchádzajú“ z listu vlastníctva, nie je to potrebné riešiť ani prikladať tlačivo. Je dôležité, aby súhlasil dátum narodenia a rodné číslo prevodcu na zmluve  s údajmi osoby, ktorá je na liste vlastníctva zapísaná. Ak sa napríklad zmení priezvisko zmenou stavu, právnici môžu pre overenie identity nahliadnuť do registra obyvateľstva.

Božena Simonidesová

(v spolupráci s katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine)