V návrhoch na vklad najčastejšie chýbali štátna príslušnosť a podiely v zlomkoch

Od októbra minulého roku je v platnosti novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou pribudlo viac práce katastrálnym odborom okresných úradov, najmä prvé mesiace museli v tejto súvislosti často prerušovať konania.

Veľká zmena nastala v návrhoch na začatie katastrálneho konania. V identifikačných údajoch musí byť uvedená štátna príslušnosť účastníkov, čo predtým nebolo potrebné. Nie je to ani podstatná náležitosť zmluvy. Do návrhov doplnili autori zákona aj celý predmet zmluvy a označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku. Práve zlomky veľmi často v návrhoch chýbali.   Po viac ako polroku platnosti nového zákona už prerušených konaní z dôvodu „zavedených  noviniek“ ubudlo.

Pokiaľ ide o zmluvy, sú veľmi špecifické a ťažko je určiť, ktoré  chyby a dôvody prerušenia sa najčastejšie vyskytujú.  Je to celá škála problémov a každý z nich musia riešiť jednotlivo.  Podstatné náležitosti zmlúv sú upravené v platnom Občianskom zákonníku, Obchodnom zákonníku, prípadne v ďalších predpisoch, ale v zmluvách sa uvádzajú aj rôzne dojednania zmluvných strán, a podľa toho ich na katastrálnom odbore individuálne posudzujú. Veľakrát sú to špecifiká, ktoré sa ani dopredu nedajú predvídať. Najmenej prerušení konaní je pri vkladoch zmlúv pri predaji bytov. Tam sú už chyby „vychytané“.

Božena Simonidesová

(v spolupráci s katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine)