Ako ovplyvní smrť prevod vlastníckych práv

Keďže prevod vlastníckych práv nehnuteľností trvá nejaký čas od podpisu zmluvy až po povolenie vkladu a zapísanie nového vlastníka na liste vlastníctva (zákonná lehota je tridsať dní), môžu počas tohto obdobia nastať neočakávané udalosti. Jedným z nich je smrť.

„Ak zomrie prevodca pred povolením vkladu práva do katastra nehnuteľnosti, patria tieto nehnuteľnosti do dedičstva po poručiteľovi. Ak zomrie nadobúdateľ po podaní návrhu na vklad, pred povolením vkladu práva, a kataster sa o tejto skutočnosti dozvie, návrh na vklad zamietne,“ vysvetľuje Lucia Filagová z Legislatívno-právneho oddelenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Dediči sú viazaní vôľou poručiteľa. Okrem tejto povinnosti však majú aj práva, ktoré patrili poručiteľovi. Medzi nimi je nezanedbateľné právo odstúpiť od zmluvy.

V praxi sa stáva, že katastrálne konanie je niekedy prerušené, väčšinou z dôvodu chyby v zmluve, prípadne v návrhu na vklad práva. Prípadná smrť má aj v tomto prípade zásadný vplyv na rozhodovanie príslušného katastrálneho odboru okresného úradu. „Ak je konanie o návrhu na vklad prerušené a zomrie prevodca, kataster konanie preruší a následne koná s dedičmi poručiteľa na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve. Ak pri prerušení konania kataster zistí, že nadobúdateľ zomrel, návrh na vklad zamietne, nakoľko nadobúdateľ stratil spôsobilosť na práva,“ dopĺňa odborníčka.

Božena Simonidesová