Ako predať nehnuteľnosť bez platenia dane

Väčšina vlastníkov nehnuteľnosti vie, že výnimka dane z príjmu sa vzťahuje na príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku.

Keďže predaj nehnuteľnosti nie je jednorazový proces, ale zvyčajne trvá niekoľko týždňov od podpisu rezervačných zmlúv až po rozhodnutie katastrálneho odboru príslušného okresného úradu, dátumov je počas tohto procesu niekoľko. Ktoré sú dôležité? Začiatok päťročnej lehoty je dátum nadobudnutia, ale ten je rozdielny podľa spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti. Hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová informovala, že ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatného rozhodnutia o vklade nehnuteľností  do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon). Rozdielny je dátum pri nadobudnutí nadobudnutá dedením, vtedy sa vlastníctvo  nadobúda dňom smrti poručiteľa. Napríklad pri nadobudnutí vlastnou výstavbou je rozhodujúcim  deň právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Jednoduché to nie je ani pri určovaní konečného dátumu päťročnej lehoty. V tomto prípade nie je dňom „D“ vklad do katastra nehnuteľností. Oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti u predávajúceho sa posudzuje podľa hovorkyne Finančného riaditeľstva SR podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia kúpnej zmluvy, a to podľa toho, ktorý deň nastal skôr, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období kupujúci nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Ak teda predávajúci prijme zálohu ešte pred uplynutím piatich rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti, pričom k podpisu kúpnej zmluvy dôjde až po uplynutí päťročnej lehoty, nesplní podmienku na oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti. „Rovnako aj v prípade, ak predávajúci uzatvorí kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľnosti pred uplynutím piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, pričom kúpna cena bude vyplatená až po uplynutí päťročnej lehoty, nebude splnená podmienka na oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane z príjmov,“ zhodnotila Skokanová.

Ak vlastníte nehnuteľnosť kratšie ako päť rokov, a predali ste ju vlani, do konca marca ste povinní podať daňové priznanie typu B a podľa neho zaplatiť daň z príjmu.

Božena Simonidesová

https://www.facebook.com/realitysimply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *