Kúpili ste si vlani byt, dom, pozemok? Ste povinní podať daňové priznanie!

V tom prípade máte povinnosť podať daňové priznanie na príslušnom obecnom úrade. „Povinnosť podať priznanie k dani, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2023 (kúpa, predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.),“ zdôrazňuje Miroslav Hamar z Mestského úradu v Martine a dodáva, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby. Priznania k miestnym daniam na rok 2024 môžu klienti podať v termíne od 1.1.2024 do 31.1.2024.  V tejto lehote majú daňovníci povinnosť uplatniť si aj nárok na  zníženie dane alebo oslobodenia od dane. V prípade, že si daňovník tento nárok na zníženie dane alebo oslobodenia od dane najneskôr do 31.1. 2024 neuplatní, nárok na úľavu mu zo zákona na toto zdaňovacie obdobie zaniká.
Priznanie k dani z nehnuteľností môžu klienti podať s vyplneným tlačivom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje,“ ktoré majú k dispozícii na oddelení daní, poplatkov a pohľadávok  Mestského úradu v Martine, Vajanského námestie 1, 2. poschodie, č. dv.  209, 210, resp. na internetovej stránke mesta, kde sú zverejnené všetky tlačivá a informácie týkajúce sa  miestnych  daní na rok 2024:  https://www.martin.sk/dane-a-poplatky/ds-1479/p1=20333 alebo na stránke  Ministerstva financíí SR: www.finance.gov.sk
Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať osobne na Mestskom úrade v Martine, poštou alebo elektronicky cez všeobecné podanie na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Kontaktné telefónne čísla na mestský úrad v Martine oddelenie správy miestnych daní +421 43 4204 227 alebo +421 43 4204 190. Daňovníkom dane z nehnuteľnosti je vlastník k 1. 1. 2024, ten platí daň za celý kalendárny rok.

Božena Simonidesová